HUAWEI DAVID CAMERON AND REN ZHENGFEI

David Cameron, Prime Minister, meets Ren Zhengfei, founder and CEO of Huawei Technologies, in Downing Street, 11th September, 2012. (PRNewsFoto/Huawei)