HUAWEI DAVID CAMERON AND REN ZHENGFEI

HUAWEI DAVID CAMERON AND REN ZHENGFEI

David Cameron, Prime Minister, meets Ren Zhengfei, founder and CEO of Huawei Technologies, in Downing Street, 11th September, 2012. (PRNewsFoto/Huawei)